Opiekun osoby starszej 
i niepełnosprawnej

Czas trwania 150 godzin zegarowych
Cena
8100 zł / grupa 3 osób
2700 zł / jedna osoba
Po ukończeniu kursu uzyskuje się certyfikat
Przerwy kawowe (kawa, herbata, ciastka)
OPIEKUN OSOBY STARSZEJ I NIEPEŁNOSPRAWNEJ 
Z MODUŁEM JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA OPIEKUNA OSOBY STARSZEJ I NIEPEŁNOSPRAWNEJ
CEL I KORZYŚCI SZKOLENIA
Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie opieki nad osobami starszymi
Opiekun osoby starszej udziela pomocy i świadczy usługi opiekuńcze osobom starszym, które nie mają dostatecznego wsparcia ze strony rodziny lub innych osób z najbliższego otoczenia. Zadaniem opiekuna jest aktywizowanie osób starszych z wykorzystaniem rehabilitacji lub terapii.
Opiekun pomaga podopiecznemu w codziennych czynnościach domowych. Zajmuje się pielęgnowaniem oraz dbaniem o zdrowie, higienę osobistą ludzi chorych i niesamodzielnych.
Praca: domy i ośrodki pomocy społecznej, wszystkie instytucje opiekuńcze.
Dłonie są naszą wizytówką! Gwarancją ich piękna jest ich ciągła ochrona i pielęgnacja! Zafunduj sobie masaż, kurację parafinową, czy zabieg relaksacyjny. Tego wszystkiego zasmakujesz, uczęszczając na kurs manicure. Zapoznamy Cię z technikami profesjonalnego manicure oraz pokażemy, jak wykorzystać przekazaną przez nas wiedzę i umiejętności w zabiegach ochronnych i pielęgnacyjnych dłoni.
ZAKRES SZKOLENIA
  • Zagadnienia z psychologii ogólnej i społecznej, w tym: biologiczne podstawy zachowania człowieka i jego procesy psychologiczne. 
  • Pedagogika specjalna w tym pedagogika niewidomych, głuchych, pedagogika upośledzonych umysłowo, przewlekle chorych i kalekich. 
  • Podstawy gerontologii w tym: zmiany psychospołeczne zachodzące w życiu człowieka starego, podstawy wobec faktu starzenia się i starości, problemy osób w podeszłym wieku, metody pracy z ludźmi starymi, problemy związane z opieką terminalną, śmiercią i żałobą, formy pomocy wobec ludzi starych. 
  • Podstawy psychopatologii. 
  • Socjologia w pracy opiekuna instytucjonalnego, społeczne uwarunkowania sytuacji rodziny, zaburzenia, dewiacje i sprzeciw społeczny, przemiany stylów życia. 
  • Wsparcie funkcjonowania osób z objawami chorobowymi ze strony układu krążenia i oddychania, ze strony narządów zmysłów, z układu moczowego oraz postępowanie opiekuńcze. 
  • Opieka nad chorymi niepełnosprawnymi i unieruchomionymi. Higiena osobista podopiecznego. Profilaktyka. 
  • Wybrane zagadnienia z rehabilitacji, w tym rehabilitacja osób upośledzonych umysłowo, z upośledzonym słuchem, osób niewidomych i słabo widzących, hospitalizowanych i niepełnosprawnych ruchowo. 
  • Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach i zachorowaniach. Elementy psychoterapii, w tym: zjawisko agresji, stres, psychoterapia zaburzeń nastroju, zaburzeń nerwicowych. 
  • Wybrane zagadnienia z metodyki pracy z podopiecznym instytucji opiekuńczych, w tym: diagnoza potrzeb i problemów podopiecznych, metoda pracy z indywidualnym przypadkiem, praca opiekuna z różnymi kategoriami podopiecznych, „trudny podopieczny” – organizacja pracy opiekuna. 
  • Aktywizacja podopiecznego w instytucjach opiekuńczych ze szczególnym uwzględnieniem domów pomocy społecznej, aktywizacja a rehabilitacja (w tym ćwiczenia fizyczne), znaczenie zabawy w procesie aktywizacji osób korzystających z pomocy instytucjonalnej, motywowanie podopiecznego do współpracy i współdziałania w procesie aktywizacji 
  • Planowanie i organizacja czasu wolnego, w tym: arteterapia.
  • Elementy komunikacji interpersonalnej, w tym: bariery komunikacyjne i praktyczne sposoby ich pokonywania, komunikacja interpersonalna w różnych sytuacjach społecznych, umiejętności asertywne i ich znaczenie w relacjach. 
  • Egzamin wewnętrzny sprawdzający umiejętności i wiedzę i przygotowujący jednocześnie uczestnika szkolenia do pracy na stanowisku związanym z przedmiotem zamówienia.
  • Kurs praktycznego języka niemieckiego przydatnego w komunikacji z osobą chorą.

  Program szkolenia może zostać zmodyfikowany po uzgodnieniu z Zamawiającym

  CZAS TRWANIA I MIEJSCE SZKOLENIA

  Czas trwania: 150h (w tym 30h zajęć teoretycznych, 80h zajęć praktycznych, 40h zajęć językowych)
  System realizacji zajęć: 3-5 razy w tygodniu od poniedziałku do piątku,
  w godzinach 8.00-16.00; harmonogram zajęć do uzgodnienia z Zamawiającym.

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE

  Termin: do ustalenia

  Miejsce szkolenia: do ustalenia.

  KONTAKT I REZERWACJA

  Izabela Ellward
  Specjalista ds. sprzedaży i organizacji szkoleń

  szkolenia.zcs@gmail.com
  kom. 795 037 037